Ładowanie...

Obszary praktyki

Sprawy z zakresu których reprezentujemy
Strona główna / Obszary praktyki

Specjaliści z różnych dziedzin

Prawo karne. Prawo karne skarbowe.
Reprezentowanie osób fizycznych w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika i osób prawnych w charakterze pełnomocnika zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Występujemy również w ramach postępowania wykonawczego, kasacyjnego i w zakresie wznowienia postępowania.
Prawo administracyjne.
Reprezentowanie osób fizycznych i prawnych w toku postępowania administracyhnego i sądowo-administracyjnego, w szczególności w zakresie spraw dotyczących procesu budowlanego, gospodarki nieruchomościami, prawa samorządowego, prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, wodnego, prawa morskiego oraz prawa celnego. Sporządanie opinii prawnych i obsługa bieżąca jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Prawo zamówień publicznych.
Reprezentowanie zamiawiających jak i oferentów w toku postępowań o udzielenie zamówienia publiczego w toku postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą jak i przed Sądem w zakresie postępowania skargowego.
Prawo cywilne. Prawo rodzinne.
Sporządzanie opinii prawnych i umów cywilnoprawnych. Reprezentowanie osób fizycznych i osób prawnych zarówno na etapie przedsądowym (m.in. negocjowanie ugód, przedsądowa windykacja należności) jak i w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego w szczególności w sprawach z zakresu:
  • prawa rzeczowego, dotyczących w szczególności prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych, w tym również służebności przesyłu
  • sporów wynikłych z wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych (m.in umów o roboty budowlane, umowy o dzieło, umowy agancyjnej)
  • prawa spadkowego
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w sczególności sprawy rozwodowe, alimentacyjne oraz te związane z podziałem majątku małżonków
  • prawa odszkodowań, w szczególności komunikacyjnych związanych z ruchem pojazdów oraz działalnością przedsiębiorstw
  • prawa międzynarodowego - prywatne, w szczególności wynikłych z kontraktów, prawa pracy oraz prawa rodzinnego
Prawo pracy.
Sporządzanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania i pracy oraz innych aktów wewnętrznych niezbędnych dla pracodawcy. Reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy.
Prawo gospodarcze. Prawo handlowe.
Inicjowanie i prowadzenie procedury w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń wynikających w szczególności z prawa budowlanego, energetycznego, transportowego, farmaceutycznego oraz prawa ochrony środowiska. Sporządzanie projektów umów zawieranych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opraz bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych. Sporządzanie projektów umów i statutów spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-aukcyjnej, akcyjnej, europejskiej spółki prywatnej, europejskiej spółki akcyjnej. Nadzór nad przestrzeganiem ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych.
Sprawy związane z odpowiedzialnością członków organów spółki.
Reprezentowanie podmiotów w toku postępowania upadłościowego zarówno układowego jak i likwidacyjnego oraz w potępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w zakresie odwołań od ich decyzji.